Relacje nauczyciel - uczeń, nauczyciel – rodzic

Ilość godzin: 5 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:
Kształtowanie/doskonalenie umiejętności budowania pozytywnego klimatu wychowawczego szkoły

Adresaci:

  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Nauczyciele, pedagodzy wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Czynniki warunkujące pozytywny klimat szkoły
  • Sposoby diagnozowania i budowania klimatu wychowawczego szkoły
  • Relacje interpersonalne jako istotny czynnik kształtujący klimat szkoły
  • Efektywne reagowanie w sytuacjach trudnych w relacjach nauczyciel- uczeń , nauczyciel – rodzic
  • Wspierająca komunikacja interpersonalna

 

Zapisz się na szkolenie