CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo - seminaryjnego.

Rozszerzenie w marcu 2003 r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną było dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom.

Przyznany przez jednostkę certyfikującą - Bureau Veritas Quality International certyfikat potwierdzał, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzył warunki do pełnoprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych.

Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełniania wymagań i oczekiwań naszych klientów

W dniu 20 czerwca 2007 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Poświadcza on, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 13 czerwca 2016 r.

ZGODNY Z ECDL
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie informuje, iż uzyskaliśmy Certyfikat „Zgodny z ECDL" na prowadzenie szkoleń w oparciu o zweryfikowany program przygotowujący do zdawania egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Dnia 11.03.2010 otrzymaliśmy od Polskiego Towarzystwa Informatycznego uprawnienia do przeprowadzania egzaminów jako certyfikowane Laboratorium ECDL.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych został opracowany przez Unię Europejską i jest uznawany przez całą Europę. Certyfikat świadczy o tym, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności obsługi komputera.
 
AKREDYTACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Zgodnie z art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.) i § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2003 r. Nr 227, poz. 2247) Mazowiecki Kurator Oświaty decyzją KZU.546.20.2011.AL z dnia 23 maja 2011 roku przyznał Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie akredytację na 11 szkoleń prowadzonych w formie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ZOBACZ AKREDYTACJĘ