Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie zaprasza do złożenia ofert cenowych w ramach rozeznania rynku na dostawę "Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć praktycznych na kursie prawa jazdy kategorii C" w celu realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe dla Mazowsza".

Zaproszenie do złożenia oferty

Oferta cenowa wraz z załącznikami.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie realizuje projekt pt.: Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu „Kwalifikacje zawodowe dla rozwoju Mazowsza” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych u 420 osób dorosłych z województwa mazowieckiego poprzez uczestnictwo w kursach:

  • Spawanie metodą MAG 135 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów)
  • Spawanie metodą TIG 141 (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów)
  • Kierowca wózków jezdniowych (miejsca realizacji kursu: Legionowo, Garwolin, Pruszków, Radzymin)
  • Prawo jazdy kat. C (miejsce realizacji kursu: Ciechanów)
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (miejsce realizacji kursu: Warszawa)
  • Fryzjer (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce, Ciechanów)
  • Kosmetyka z elementami wizażu (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Siedlce)
  • Kucharz (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Wyszków)
  • Artystyczne układanie roślin, florystyka (miejsca realizacji kursu: Warszawa, Ciechanów, Radzymin, Wyszków, Pruszków, Legionowo)

 

Zapraszamy na stronę projektu: www.kwalifikacjedlamazowsza.zdz.edu.pl

 

Centrum Kształcenia w Ciechanowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczęło realizację projektu "Akademia Przedszkolaka - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w miejsko wiejskiej gminie Ciechanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miejsko-wiejskiej gminy dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat w okresie 01.07.2016-30.06.2017, dzięki utworzeniu nowego przedszkola.

Zakład Doskonalenia Zawodowego W Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie w Partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Ciechanowie realizował w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015 projekt "Inwestycja w przyszłość". Projekt był realizowany w ramach Priorytetu VIII PO KL, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował w okresie od 01 listopada 2012 do 31 października 2014 projekt "Wykorzystaj swoją szansę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałąnie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2104 we współpracy z Partnerem (Hotele DeSilva Sp. z o.o.) projekt "Pracownik z inicjatywą", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.