Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie organizował projekt "Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie realizował projekt "Czas na kompetencje komputerowe" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.