Cel: nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Czas trwania: 14h

Wymagania: obowiązujące przepisy prawne, charakterystyka i stosowanie środków, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin, BHP, pierwsza pomoc przedmedyczna

Zakres: wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów ochronnych, zapobieganie negatywnego wpływu środków ochrony roślin na środowisko, BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW