Cel: nabycie uprawnień do obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Czas trwania: 7 godzin

Wymagania: wybrane przepisy prawne ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych nowelizacji, aktualizacja wiedzy w dziedzinie stosowania środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin - aktualizacja

Zakres: obowiązujące przepisy prawne, charakterystyka stosowania środków ochrony roślin, integrowana ochrona roślin, technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin, zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony na środowisko, BHP

 Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW