Ilość godzin: 6 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:

  • Doskonalenie umiejętności diagnozowania i planowania działań profilaktycznych i interwencyjnych szkoły w obszarze uzależnień od narkotyków


Adresaci:

  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół
  • Nauczyciele wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Diagnozowanie czynników ryzyka związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
  • Planowanie pracy z uczniem zagrożonym uzależnieniem i jego rodziną
  • Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz ucznia zagrożonego uzależnieniem
  • Doświadczenia nauczycieli związane z pracą z uczniem zagrożonym uzależnieniem i jego rodziną

 

Zapisz się na szkolenie