Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Certyfikaty i akredytacje

 CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001:2009

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo - seminaryjnego. Rozszerzenie w marcu 2004 r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną było dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom. Przyznany przez jednostkę certyfikującą - Bureau Veritas Quality International certyfikat potwierdzał, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzył warunki do pełnoprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych. Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełniania wymagań i oczekiwań naszych klientów.W dniu 20 czerwca 2007 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Poświadcza on, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 13 czerwca 2019 r.  

 


 

AKREDYTACJA MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

Działając na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1943) oraz w związku z  § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2003 r. Nr 227, poz. 2247 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego "Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie", przy ul. Komunalnej 6 w Radzyminie, z dnia 08 grudnia 2016 roku, zmodyfikowanego dnia 10 stycznia 2017 roku

postanawiam przyznać akredytację Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie, na część prowadzonego, przy ul. Komunalnej 6 w Radzyminie, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

ZOBACZ AKREDYTACJĘ

 


 

ECDL

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie posiada  Certyfikowane Laboratorium Komercyjne ECDL, w którym odbywają się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych został opracowany przez Unię Europejską i jest uznawany przez całą Europę. Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.

 

ECDL PROFILE

 

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to – zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych – program uczenia się przez całe życie; nigdy się nie kończy a kandydat może chcieć uaktualniać dotychczasowe kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności, związane z nowymi technologiami lub z nowymi obszarami, jako że Fundacja ECDL wprowadza w życie coraz to nowe moduły i uaktualnia dotychczasowe.ECDL Profile zachęca do ciągłego uczenia się i do stałego rozwoju kompetencji cyfrowych. Na certyfikacie ECDL Profile można umieścić informacje o wszystkich zdanych egzaminach ECDL, niezależnie od chwili, kiedy były zdawane – na jednym certyfikacie mogą więc pojawić się kolejne wersje tego samego egzaminu, świadczące o stałym aktualizowaniu posiadanych kompetencji jak i egzaminy z kolejnych modułów, rozszerzających kompetencje cyfrowe ich posiadacza.Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL lub zaakceptowanych przez Fundację ECDL (EPP – Endorsed Product Program), pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED. Można więc na jednym certyfikacje ECDL Profile umieścić egzaminy z grupy BASE, z grupy STANDARD, zaawansowane (z grupy ADVANCED), a także certyfikaty EPP e-Nauczyciel, EPP e-Urzędnik, czy EPP GIS.