Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Szkolenia administracyjno-biurowe

 

1.       ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel

przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób wiążących swą przyszłość zawodową z prowadzeniem własnej firmy

Czas trwania

30 godzin podstawowy, rozszerzony od 60 do 100 godzin (na życzenie klienta)

Wymagania

ukończony 18. rok życia

Zakres

poznanie zasad zakładania, prowadzenia i rozliczeń działalności gospodarczej, zasad marketingu i marketingu-mix, nabycie umiejętności przeprowadzania analizy otoczenia SWOT, wykorzystanie public relations,  informację nt. zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredytów bankowych, funduszy strukturalnych, innych źródeł finansowania. 

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

2.         PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY

Cel

przygotowanie do prowadzenia sekretariatów instytucji i firm o różnych formach własności i przedmiocie działania, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej

Czas trwania

60 godzin

Wymagania

minimum średnie wykształcenie

Zakres

zasady organizacji pracy biurowej, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, obsługa interesanta, obsługa technicznych środków biurowych, obsługa komputera, ogólne informacje -kadry, płace; istnieje możliwość rozszerzenia kursu o moduły:  kadry, płace oraz systemy księgowe: Symfonia, Płatnik

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

3.       MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Cel

nabycie kwalifikacji do wykonywania zawodu magazyniera wraz z umiejętnością obsługi komputera / wózków jezdniowych

Czas trwania

od 80. do 200. godzin (czas dostosowany do wymagań klienta)

Wymagania

wykształcenie zawodowe

Zakres

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością materialną i organizacją pracy, podstawowe zasady naliczania podatku VAT gospodarkę magazynową, obsługę komputera, komputerowe zarządzanie obrotem, typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: kasy fiskalne i fakturowanie, a także zorganizowania egzaminu zewnętrznego dla kierowców wózków jezdniowych sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN, po zdaniu egzaminu –uprawnienia UDT

4.       SZKOLENIA OKRESOWE W ZAKRESIE BHP

Cel

przygotowanie do bezpiecznego wykonywania czynności na określonym stanowisku pracy

Czas trwania

- kurs dla  pracowników zajmujących stanowiska robotnicze (8 godzin)

- kurs dla  kadry administracyjno – biurowej (8 godzin)

- kurs dla  kadry kierowniczej (16 godzin)

- kurs dla  pracodawców (16 godzin)

- kurs dla  pracowników inż. – technicznych (16 godzin)

Wymagania

nie ma wymagań

Zakres

Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy, zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia  oddziaływania tych czynników na pracowników ,zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy , analiza okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy i chorób zawodowych , organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, , okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków  przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka, udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2014 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz.1860 z późń.zm.)

5.       JĘZYK ANGIELSKI - poziom podstawowy i średniozaawansowany

Cel

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w podstawowych sytuacjach w życiu codziennym. Po ukończeniu poziomu zaawansowanego uczestnicy potrafić będą porozumiewać się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w praktyce

Czas trwania

100 godz. – poziom podstawowy, 120 godz.-poziom średniozaawansowany

Wymagania

Kurs podstawowy dla wszystkich zainteresowanych nauką języka angielskiego, kurs zaawansowany – dla osób posiadających podstawową znajomość języka.

Zakres

Ramowy program szkolenia:

Słownictwo, struktury leksykalne, gramatyka,

Praktyka słuchania

Praktyka czytania

Praktyka mówienia

Zajęcia konwersacyjne- z możliwością dostosowania czasu trwania do potrzeb uczestnika

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN