Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

Szkolenia techniczne

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINóW NA UPRAWNIENIA TYPU „E” – EKSPLOATACJA 

 

1.       EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Cel

przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia „E”

Czas trwania

dla grup zorganizowanych: od 6. do 24. godzin lekcyjnych

dla grup z wolnego naboru: 6-20 godzin lekcyjnych – szkolenie w trybie porannym

8-30 godzin lekcyjnych – szkolenie w trybie popołudniowym

(czas trwania uzależniony jest od doświadczenia zawodowego)

Wymagania

ukończony 18. rok życia, praktyka

Zakres

obowiązujące przepisy w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV, bhp, organizacja pracy, ochrona przeciwporażeniowa, ratownictwo, instalacje elektroenergetyczne i zabezpieczenia do 1 kV, urządzenia oświetlenia elektrycznego wewnętrznego, elektryczne urządzenia napędowe, prostowniki i akumulatory, rozdzielnice

Dokument po zakończeniu szkolenia

po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia typu „E"

 

SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA UPRAWNIEN W TYM UDT i IMBiGS

2.       KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH/ naładowne, unoszące, ciągnikowe, podnośnikowe, specjalne, specjalizowane

 

Cel

teoretyczne i praktyczne przygotowanie do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych
z napędem silnikowym w zależności od rodzajów wózków

Czas trwania

od 6. do 81. godzin lekcyjnych w zależności od rodzajów wózków

Wymagania

ukończony 18. rok życia, stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego

Zakres

podział stosowanych wózków, budowa wózków, wiadomości z zakresu bhp, czynności operatora przed, w trakcie i po zakończeniu pracy, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości o dozorze technicznym, zajęcia praktyczne (czas trwania i forma organizacji uzależniona od typów wózków;istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły: bezpieczna obsługa i wymiana butli gazowych, a takżezorganizowania egzaminu zewnętrznego sprawdzającego kwalifikacje przed komisją UDT

Dokument po zakończeniu szkolenia

- zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

- po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymuje uprawnienia UDT, IMBiGS

 

3.       BUTLE GAZOWE W WÓZKACH JEZDNIOWYCH - BEZPIECZNA OBSŁUGA I WYMIANA -MODUŁ

Cel

uzyskanie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem, podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli, sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i warunkach awaryjnych

    Czas trwania

8 godzin

Wymagania

ukończony 18. rok życia, posiadanie uprawnień kierowcy wózków jezdniowych zasilanych gazem propan-butan, zaświadczenie lekarskie

Zakres

przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bhp z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne, próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę.

Dokument po zakończeniu szkolenia

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

 

4.       OPERATOR KOPARKO-ŁADOWAREK KL. III

Cel

Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

Czas trwania

176 godzin - w przypadku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze maszyn określonej specjalności

202 godziny - w przypadku braku takiego stażu

Wymagania

Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności

Zakres

 Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne

Dokument  po zakończeniu szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Książeczka operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień + stosowne świadectwo

 

5.       OPERATOR ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL. III

Cel

Przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień

Czas trwania

176 godzin - w przypadku udokumentowanego miesięcznego stażu pracy w obsłudze maszyn określonej specjalności

 202 godziny - w przypadku braku takiego stażu

Wymagania

Ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać  zawód operatora maszyn określonej specjalności

Zakres

 Użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bezpieczeństwo i higiena prac, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa ładowarek jednonaczyniowych, technologia robót, zajęcia praktyczne

Dokument  po zakończeniu szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Książeczka operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień + stosowne świadectwo

SZKOLENIA TECHNICZNE POZOSTAŁE

 

6.       STOLARZ

Cel

teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu stolarza

Czas trwania

40 godzin

Wymagania

ukończenie 15 lat życia, zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu

Zakres

zajęcia teoretyczne: rysunek techniczny w konstrukcjach wyrobów z drewna, konstrukcja mebli, materiałoznawstwo przemysłu drzewnego, technologia meblarstwa, maszyny i urządzenia do obróbki drewna, elektrotechnika, bezpieczeństwo i higiena pracy

Zajęcia praktyczne: obróbka ręczna, obróbka maszynowa, klejenie i oklejanie, wykańczanie powierzchni, montaż

Dokument po zakończeniu szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN