Oddział w Radzyminie

Oddział w Radzyminie

wtorek, 15, styczeń 2013

 Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej.                                    &nb...

O nas

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

            Od 1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształci się w 3-letnią Branżową Szkołę I Stopnia. Tym razem na rok szkolny 2017/2018 nie będzie już prowadzona rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zastąpione zostaną branżowymi szkołami I i II stopnia.

           
           Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczyna się rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia. Na lata szkolne 2017-018;  2018-2019 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzona rekrutacja absolwentów gimnazjum, a od roku 2019/2020 rekrutacja obejmie absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum.

           
            Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

           

            Po ukończeniu szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

           

            Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę  w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

           

            Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewni drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych zawodowych.

           

            Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach. Pracodawca zawiera z uczniem jako pracownikiem młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu

                       

UCZEŃ OTRZYMUJE WYNAGRODZENIE


PRZEBIEG NAUKI:

- nauka trwa 3 lata

-  w klasie I i II – 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole

   i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w klasie III- 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących i 3 dni

  przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs

  przedmiotów zawodowych, które uzupełniają cykl kształcenia zawodowego

 

PONADTO SZKOŁA ZAPEWNIA NAJLEPSZYM UCZNIOM

- stypendium szkolne

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych