Informacje o kursie:

  • 120 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
  • elastyczny system zajęć,
  • wykwalifikowana kadra wykładowców,
  • możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu księgowości komputerowej z elementami kadr i płac.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia z zakresu księgowości / rachunkowości (Bilans, Rachunek zysków i strat, Aktywa trwałe, Środki pieniężne, Podatek VAT, Ewidencja magazynowa, Wynagrodzenia, Rozliczenia produkcji i rozliczenia międzyokresowe, Zamknięcie roku, Podatkowa księga Przychodów i rozchodów)

2. Zagadnienia z zakresu kadr i płac (Klasyfikacja podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowanie w nich działu kadr i płac, Wybrane zagadnienia z prawa pracy, Kadry, Ubezpieczenia społeczne, Płace)

3. Obsługa komputera oraz komputerowych programów użytkowych: System Finansowo-Księgowy SYMFONIA oraz PŁATNIK

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent kursu nabywa kwalifikacje do pracy w służbach finansowo-księgowych. Niewątpliwym atutem absolwenta jest znajomość obsługi komputera, w tym konkretnego programu księgowego oraz płacowego. Kurs przygotowuje również osoby zamierzające podjąć własną działalność gospodarczą.

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622)