Ręczne przecinanie termiczne - 19 godzin (8 godzin zajęć teoretycznych, 11 godzin zajęć praktycznych)

Plan szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

 • Zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym
 • Zasada procesu cięcia tlenowego
 • Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego
 • Gazy stosowane przy cięciu tlenowym
 • Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego
 • Technika ręcznego cięcia tlenowego
 • Ocena jakości powierzchni po cięciu tlenowym

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny
 • Uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zapalanie i regulacja płomienia
 • Cięcie blachy według trasy
 • Wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • Przebijanie otworów
 • Cięcie profili walcowanych
 • Ręczne ukosowanie blach
 • Cięcie rur i materiałów okrągłych
 • Dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości

Cięcie plazmą - 16 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć praktycznych)

Plan szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

 • Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowym
 • Zasada procesu cięcia plazmowego
 • Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia plazmowego
 • Gazy stosowane przy cięciu plazmowym
 • Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego
 • Technika ręcznego cięcia plazmowego
 • Ocena jakości powierzchni po cięciu plazmowym

Zajęcia praktyczne:

 • Instruktaż wstępny
 • Uruchomienie stanowiska do cięcia oraz zajarzanie i regulacja łuku plazmowego
 • Cięcie blachy według trasy
 • Wycięcie pierścieni przy użyciu cyrkla
 • Przebijanie otworów
 • Cięcie profili walcowanych
 • Ręczne ukosowanie blach
 • Cięcie rur i materiałów okrągłych
 • Dobór parametrów cięcia i ukosowania blach o różnej grubości

Warunki ukończenia szkolenia

Uczestnicy są zobowiązani do:

 • regularnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych (maksymalnie można opuścić 25% godzin szkoleniowych, które należy odpracować we własnym zakresie lub w terminie uzgodnionym w Biurze Projektu)
 • wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia Oświadczenia o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych uczestnika Projektu i Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • dostarczania w określonym terminie dokumentów wymaganych przez organizatora
 • przystąpienia do egzaminów po zakończeniu zajęć
 • kulturalnego zachowania się w obiektach szkoleniowych oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia

Po zdaniu egzaminu końcowego absolwent kursu otrzymuje uprawnienia do ręcznego cięcia termicznego