ZDZ w Warszawie ogłasza I rundę rekrutacyjną do projektu pn.:„Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”.

TERMIN REKRUTACJI: 20 kwietnia 2020r. (od godz. 8.00) - 11 maja 2020r. (do godz. 16.00)

ALOKACJA: 425 000 PLN ( 8 500 PLN z wkładem własnym / przedsiębiorstwo )

ZASADY NABORU:

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji.


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI


WAŻNE:

  • Do udziału w usłudze rozwojowej przedsiębiorstwo może zgłosić jedną osobę: albo przedsiębiorcę, albo pracownika.
  • W rekrutacji wezmą udział tylko wnioski przesłane poprzez System teleinformatyczny Operatora. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez System będzie możliwe tylko w trakcie trwania naboru (najwcześniej w dniu rozpoczęcia rekrutacji).
  • Nie przesyłać oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej ) do Biura Projektu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów rekrutacyjnych na wyraźne żądanie Operatora w wyznaczonym terminie.


Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie przez kandydata w Bazie Usług Rozwojowych :

  • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę profilu indywidualnego przez osobę delegowaną przez Przedsiębiorstwo na usługę rozwojową


Dodatkowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP.

Szczegóły: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl,